Tuesday, March 3, 2009

Slim...Fast!

For those who haven't read the blog posts or tweets, Uncle Bob has been slaving away on a new addition to Fitnesse.

In addition to Uncle Bob's intro and video, Brett Schuchert has written up an excellent article on Mike Stockdale's .NET implementation of Slim (as well as an example Slim implementation).

As with Fitnesse, Slim can be set up to run as a service.

Setting up Slim and Fitnesse

 1. Download the latest Fitnesse release.

 2. Download the latest slim release.

 3. Configure slim as the test runner.
  !*****> System-wide settings
  !define TEST_SYSTEM {slim}
  !define TEST_RUNNER {..\nslim\build\Debug\Runner.exe}
  !define COMMAND_PATTERN {%m -r fitnesse.slim.Runner,..\nslim\build\Debug\fitnesse.dll %p}
  ******!
Running Fitnesse as a service

 1. Get the Windows Resource Kit.

 2. Install the Windows 2003 Resource Kit. You will only need the instsrv.exe and srvany.exe programs. So you can copy those out and deinstall the kit if you don't want it around.

 3. Use the instsrv.exe program to install the srvany.exe program by using it like this from the command-line:

  instsrv.exe FitNesse "[path]\srvany.exe"

 4. Run the regedit.exe program to set the last parameters.

 5. Find the key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FitNesse

 6. Create a subkey with the name Parameters

 7. In the parameters key, create a string value called Application and set its value to the full path of the java.exe file. For me it was:
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe.

 8. Create another string value called AppDirectory and set its value to the path where you want the executable to run. The directory where your FitNesse files are located : c:\Program Files\FitNesse

 9. Create a last string value called AppParameters containing the parameters passed to the java executable above : -cp fitnesse.jar -Xrs fitnesse.FitNesse -p 8080

 10. Open the service control panel and start the service.


A few observations that may make your implementation smoother:


 • Although instsrv supports passing credentials, I don't advise it. On some machines, it didn't seem to set up the correct rights for the service account. Just add the account on the Log On tab of the service.

 • For errors that you may encounter, see this article


I hope you find these instructions helpful. Happy testing.

-David

1 comment:

Unknown said...

Viêm, Đồng Hiểu cũng là kinh ồ lên một tiếng, hắn một chưởng này, coi như là có được lấy đế chi áo giáp Đấu Đế cường giả chịu lên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thương thế, nhưng Tiêu Viêm nhưng lại có thể đem hắn bỏ qua.

"Là trên người hắn bắt đầu khởi động tầng kia kim sắc quang mang nguyên nhân sao? Xem ra, hdongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
công ty luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữắn là tu luyện một bộ cường hãn cường hóa thân thể đấu kỹ!" Đồng Hiểu hai mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm trên thân thể bao phủ kỳ dị kim sắc quang mang màn sáng, chợt hắn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt lại là có thêm khát máu y hệt hào quang lập loè.

"Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này màu vàng phòng ngự đồ đạc có thể thừa nhận được ta mấy lần công kích! Hôm nay mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, kết cục cũng sẽ không có chút cải biến! Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Đồng Hiểu lành lạnh cười cười, chợt hắn thân hình đột nhiên bạo lướt mà ra, kinh người chấn