Friday, November 13, 2009

Using NUnit with log4net

Those who know me are aware that my obsessive-compulsive nature has latched on to TDD over the past few years. While I don't slavishly pursue 100% code coverage, I'll admit that anything below 80% really starts to get me pacing and much lower than that gives me the shakes for more green bars.

One of the areas I hadn't spent much time on was logging coverage. Partly because I hadn't found a good solution and partly because the types of applications I had been working on didn't really require much in the way of logging. My latest assignment, however, is another integration framework with lots of moving parts that screams logging and lots of it, particularly as I try to refactor a legacy code base I inherited.

Thanks to articles by David Hogue and Robert Prouse, the solution is incredibly simple.

The first step is to create a custom appender. The easiest way I found was to create a class that derives from AppenderSkeleton. I had it write to a static List<string> for the sake of simplicity.

1 namespace Integrations.Framework.Tests

2 {

3 class ListAppender:log4net.Appender.AppenderSkeleton

4 {

5 public static List<string> logTable = new List<string>();

6

7 protected override void Append(log4net.Core.LoggingEvent loggingEvent)

8 {

9 logTable.Add(RenderLoggingEvent(loggingEvent));

10 }

11 }

12 }The next step was to programatically configure log4net. Something that initially tripped me up here was that I had defined a log4net configuration in an app.config in my test project. This apparently takes precedence over programmatic configuration (or else I just had something mucked up). Anyway, my programatic configuration would not take effect until I deleted the app.config.

1 namespace Integrations.Framework.Tests

2 {

3 [TestFixture]

4 public class DataGathererTests:DataGathererBase

5 {

6 private ListAppender appender;

7 private static ILog log;

8

9 [TestFixtureSetUp]

10 public void OneTimeSetup()

11 {

12 appender = new ListAppender();

13 appender.Layout = new log4net.Layout.SimpleLayout();

14 appender.Threshold = log4net.Core.Level.Fatal;

15 log4net.Config.BasicConfigurator.Configure(appender);

16 log = LogManager.GetLogger(typeof(ListAppender));

17 }Notice above that I've derived my test class from my base class that implements logging. I want to make sure I'm not creating an artificial layer, so I'm deriving from that base class just as I expect my "real" code to do. Now I can call any of the logging methods, setting log level appropriately and check that messages are getting logged. Once I see that simple tests like log message count are passing, I can move on to more complicated tests that examine actual log messages to make sure the text is as expected, the correct log level, etc. Also, make sure to put a logTable.Clear() call in a TearDown method to make sure tests don't interfere with one another or become dependent upon one another for system state.

19 [Test]

20 public void TestLogging()

21 {

22 this.LogDebug("Debug");

23 Assert.AreEqual(0, ListAppender.logTable.Count());

24

25

26 appender.Threshold = log4net.Core.Level.Debug;

27 this.LogDebug("Debug");

28 Assert.AreEqual(1, ListAppender.logTable.Count());

29 }

1 comment:

Unknown said...

động, tự hắn quanh thân nhộn nhạo mà ra. Nghe thấy Đồng Hiểu lời nói, Tiêu Viêm cũng là thì thào nói ra "Ta ghét nhất bị người uy hiếp, đặc biệt còn là địch nhân, cho nên. . ." Tiêu Viêm trên bàn tay lần lượt huyền ảo ấn ký xuất hiện, rồi sau đó dung hợp, nhiều lần mấy lần về sau, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện "Đế Ấn Quyết, bốn ấn Nhân Diệt Ấn dung hợp điệp gia!" Lạnh như băng mà bá đạo tiếng quát, ở đằng kia đầy trời sôi trào năng lượng phía dưới, ầm ầm truyền ra, rồi sau đó Tiêu Viêm làn da,dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
công ty luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ đúng là trong lúc mơ hồ hiện lên màu vàng sáng bóng, đây chính là tu luyện Man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất "Man Hoang thể" đại thành biểu hiện.

Chính là tại tại loại này kim quang sáng bóng bắt đầu khởi động xuống, cái loại này trong cơ thể điên cuồng quay cuồng cuồng bạo đấu khí cắn trả chi lực, cư là bị hắn sinh sinh đã nhận lấy xuống.

Ẩn chứa bàng bạc năng lượng màu vàng đại ấn, lăng không rơi xuống, lúc này đây, Tiêu Viêm chỉ Tiêu Viêm sắc mặt không còn là nguyên lai thi triển sau đích như vậy tái nhợt, hiển nhiên, tại đem Man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất "Man Hoang thể" " tu luyện đến đại thành về sau,